โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายวงแหวนกาญจนาภิเษก ด้านตะวันตก

จากการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมของกรุงเทพมหานคร และพื้นที่ปริมณฑล ส่งผลให้ปริมาณจราจรบนถนนรอบวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก โดยเฉพาะช่วงบางขุนเทียนถึงบางบัวทองเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากจนเกิดปัญหาสภาพจราจรติดขัด ส่งผลทำให้เกิดความไม่สะดวกและความล่าช้าในการเดินทางและการขนส่งสินค้า กรมทางหลวงจึงมีแนวทางที่จะพัฒนาถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตกช่วงบางขุนเทียนถึงบางบัวทอง ให้เป็นทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองแบบทางยกระดับ มีการควบคุมทางเข้า-ออก โดยสมบูรณ์ เพื่อสอดรับกับถนนวงแหวนฯ ด้านตะวันออกและด้านใต้ ที่มีการควบคุมทางเข้า-ออกโดยสมบูรณ์แล้ว

ตลอดจนสามารถเชิ่อมโยงกับโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองในอนาคตได้อย่างเป็นระบบ เป็นผลให้การเดินทางและการขนส่งสินค้าสะดวกและรวดเร็วขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนการเดินทางและการขนส่งสินค้าลดลง เป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าของประเทศ ทั้งนี้ โครงการจำเป็นต้องใช้เงินลงทุนสูง ในขณะที่งบประมาณของประเทศจำเป็นต้องใช้ในการพัฒนาโครงการที่ความจำเป็นในด้านอื่นๆ การให้เอกชนร่วมลงทุนโครงการจึงเป็นแนวทางเลือกหนึ่งในการดำเนินโครงการ

การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ จำเป็นต้องดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบและข้อกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 (พ.ร.บ. การให้เอกชนร่วมลงทุนฯ พ.ศ. 2556) กำหนดให้หน่วยงานเจ้าของโครงการต้องว่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำรายงานผลการศึกษาและวิเคราะห์โครงการ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (หมวด 4 ขั้นตอนการเสนอโครงการ) ดังนั้น สำหรับการพิจารณาแนวทางการให้เอกชนร่วมลงทุนโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายวงแหวนกาญจนาภิเษก ด้านตะวันตก กรมทางหลวงจึงมีความจำเป็นต้องว่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อให้เป็นตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อศึกษาทบทวนรายละเอียดความเหมาะสมด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น และการเงินของโครงการ รวมถึงงานปรับปรุงรูปแบบทางแยกต่างระดับ และงานระบบทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองให้มีความสมบูรณ์ด้านวิศวกรรม สอดคล้องกับสภาพสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคมในปัจจุบัน 

เพื่อดำเนินการออกแบบกรอบรายละเอียด (Definitive Design) โครงการ และจัดทำประมาณการค่าก่อสร้างตามแบบกรอบรายละเอียด

เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ความเหมาะสมการให้เอกชนร่วมลงทุนโครงการตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนฯ พ.ศ. 2556 รวมถึงการประเมินความสนใจของภาคเอกชน

เพื่อจัดทำกรอบสาระสำคัญเอกสารข้อเสนอเชิญชวนเอกชนเข้าร่วมลงทุน ร่างขอบเขตของโครงการและเงื่อนไขสำคัญ และร่างสัญญาการให้เอกชนเข้าร่วมลงทุนโครงการ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

  • ช่วยลดปัญหาการจราจรที่หนาแน่น และเป็นการเพิ่มทางเลือกในการเดินทางให้ผู้ใช้ทางสามารถเดินทางไปถึงจุดหมายได้เร็วขึ้น
  • ประหยัดเวลาในการเดินทาง การขนส่งสินค้ามีความสะดวกและรวดเร็วขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนค่าขนส่งลดลง ซึ่งจะช่วยยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางการค้าของประเทศได้
  • ประหยัดค่าใช้จ่ายในการใช้รถ การที่รถสามารถใช้ความเร็วได้คงที่โดยไม่ลดและเพิ่มความเร็วบ่อยครั้ง จะทำให้ลดอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าซ่อมบำรุงรักษาลงได้
  • ลดการเกิดอุบัติเหตุ เนื่องจากการควบคุมการเข้าออกโดยสมบูรณ์ตลอดแนวเส้นทาง
  • การมีโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ ทำให้สามารถกระจายการพัฒนาไปยังภูมิภาคต่างๆ ไม่จำเป็นต้องแออัดอยู่เฉพาะเมืองใหญ่ๆเท่านั้น

ขอบเขตการดำเนินงาน

การศึกษาทบทวนความเหมาะสมด้านวิศวกรรมและเศรษฐกิจ โครงการพัฒนาวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ด้านตะวันตก ช่วงบางขุนเทียน – บางบัวทอง

งานสำรวจและออกแบบกรอบรายละเอียด (Definitive Design)

การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) และการมีส่วนร่วมของประชาชน

การศึกษาและวิเคราะห์รายละเอียดความเหมาะสมของการให้เอกชนร่วมลงทุนโครงการ

การจัดทำกรอบสาระสำคัญของเอกสารข้อเสนอเชิญชวนเอกชนเข้าร่วมลงทุน และร่างสัญญาการให้เอกชนเข้าร่วมลงทุนโครงการ

แนวเส้นทางและขอบเขตโครงการ

โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายวงแหวนกาญจนาภิเษก ด้านตะวันตก ช่วงบางขุนเทียน – บางบัวทอง มีลักษณะเป็นทางยกระดับตามแนวถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร รอบที่ 2 ด้านตะวันตก โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการด้านบริเวณจุดเชื่อมต่อโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 9 วงแหวนกาญจนาภิเษก ด้านทิศใต้ บริเวณทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน และมีจุดสิ้นสุดโครงการบริเวณจุดตัดบางบัวทอง เชื่อมต่อโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 9 วงแหวนกาญจนาภิเษก ช่วงบางบัวทอง – บางปะอิน รวมระยะทางโครงการประมาณ 38 กิโลเมตร รายละเอียดขอบเขตตำแหน่งโครงการโดยสังเขปดังรูปที่ 1 โดยขอบเขตโครงการตามรายงานผลการศึกษาเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรมและผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนาวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ด้านตะวันตก ครอบคลุมการเชื่อมต่อโครงข่ายจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณบางขุนเทียนและจุดสิ้นสุดโครงการบริเวณบางบัวทอง รวมถึงจุดตัดทางแยกต่างระดับเพื่อรองรับการเดินทางจากทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 82 สายบางขุนเทียน – บ้านแพ้ว ทางคู่ขนานลอยฟ้าบรมราชชนนี ทางพิเศษสายศรีรัช – วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 81 สายบางใหญ่ – กาญจนบุรี และทางหลวงหมายเลข 302 (ถนนรัตนาธิเบศร์) 

- รูปแสดงโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายวงแหวนกาญจนาภิเษก ด้านตะวันตกช่วงบางขุนเทียน-บางบัวทอง -

ขึ้นข้างบน