สรุปผลการประชุม

การประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อรายละเอียดโครงการ (การประชุม ครั้งที่ 1) ขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 20 มกราคม 2563 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ศาลาประชาคมอำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบข้อมูลข่าวสารของโครงการ ประกอบด้วย ความเป็นมาของโครงการ ขอบเขตและแนวทางการศึกษา และแนวคิดเบื้องต้นในการพัฒนาโครงการ รวมทั้งเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาโครงการจากกลุ่มเป้าหมาย ในการประชุมดังกล่าว ได้รับเกียรติจากนายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานเปิดการประชุม และมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย หน่วยงานราชการ, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, ผู้นำชุมชนในพื้นที่, หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ, หน่วยงานเอกชน/องค์กรธุรกิจเอกชน, องค์กรพัฒนาเอกชน, สื่อมวลชนท้องถิ่น, ผู้ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาโครงการ และประชาชนทั่วไปที่สนใจโครงการจำนวน 242 คน นอกจากนี้ยังมีผู้แทนกรมทางหลวงและบริษัทที่ปรึกษา อีก 38 คน รวมเป็นผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 280 คน

ภาพกิจกรรมการประชุม

ขึ้นข้างบน