ร่วมติดตามข่าวสาร

กรมทางหลวง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อรายละเอียดโครงการ (การประชุมครั้งที่ 1) เพื่อรับฟังข้อมูลข่าวสารและแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อโครงการ เพื่อการพัฒนาโครงการให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป ในวันจันทร์ที่ 20 มกราคม 2563 เวลา 13.00 -16.00 น. ณ ศาลาประชาคมที่ว่าการอำเภอบางใหญ่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

แผนที่จัดประชุม

ศาลาประชาคมอำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

กำหนดการประชุมฯ

13.30 - 13.30 น.ลงทะเบียนรับเอกสาร
13.30 - 13.45 น.พิธีเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อรายละเอียดโครงการ (การประชุมครั้งที่ 1)
- กล่าวรายงาน โดย ผู้แทนกรมทางหลวง
- กล่าวเปิดการประชุม โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี หรือ ผู้แทน
13.45 - 14.00 น.นำเสนอวิดิทัศน์ของโครงการ
14.00 - 15.00 น.นำเสนอข้อมูลโครงการ
- ความเป็นมา วัตถุประสงค์และขอบเขตการศึกษาด้านวิศวกรรม โดย นายเจษฎา นาวาสิทธิ์ วิศวกรการทาง
- ขอบเขตการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น โดย ดร.รณชัย ดิยะรัตนาชัย ผู้เชี่ยวชสญด้านสิ่งแวดล้อม
- การดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน โดย นางสาวธัญธร หมั่นกิจการ ผู้เชี่ยวชาญงานด้านประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน
16.00 น.สรุปประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ปิดการประชุม
ขึ้นข้างบน